پروژه مسکونی ستارخان دو

2350 متر مربع

5

10 واحد

1

وضعیت

مشخصات تکمیلی پروژه

  • حداقل متراژ واحد مسکونی: 140 مترمربع
  • حداکثر متراژ واحد مسکونی: 160 مترمربع
  • سقف: وافل
  • اسکلت: بتنی
  • شروع: 1397
  • پایان: 1399
نام پیمانکارنوع فعالیتتعداد نفرات
دلداراسکلت کار10 نفر
نوروزیتأسیسات15 نفر
ملکیایزوگام کار2 نفر
نوروزیبنا2 نفر
کارآمدنما2 نفر
مرادیآتشنشانی2 نفر
کارآمدنماکار (اهن کشی7 نفر
سیمان پوربرق کار3 نفر
ارجمندیگچ کار4 نفر
محرابیداربست کار10 نفر
شاهینخاکبردار10 نفر
تهرانینقشه بردار2 نفر
نریمانیجوشکار5 نفر
حاتمیکاشی کار2 نفر
یزدانیاسپیلت کار3 نفر
ناظر معماریناظر مکانیکناظر برق
مهندس رحیمیمهندس شادکاممهندس شادکام
ناظر نقشه برداریناظر سازهناظر طراحی
مهندس عبدیمهندس سیامکمهندس فصیحی
سرپرستان کارگاهنوع فعالیت
نوروزیسرپرست کارگاه
اکیپ تأسیساتنوع فعالیت
نوروزیپیمانکار تأسیسات
مرادیآتشنشانی
براتیآب و فاضلاب
سلیمان پوربرق
براتیگاز
اکیپ نماکارنوع فعالیت
کارآمدپیمانکار نما
حاتمیکاشی کار
نام افرادنوع فعالیت
نوروزیانباردار
رفیعیدفتر فنی
نوروزینگهبان و کارگر
دکتر ده بزرگیطراحی و معماری
حیدری فردمسئول ایمنی
نام افرادنوع فعالیت
تهرانیاکیپ نقشه بردار
شاهینگودبردار
محرابیاکیپ داربست فلزی
دلداراکیپ اسکلت
خلیلاکیپ دیوارچین
ارجمنداکیپ گچ کار
دخآسانسور
موسویاکیپ هوشمند سازی
نریمانیاکیپ جوشکار
زرین قاباکیپ در و پنجره
نوروزیبنا
نام پیمانکارنوع فعالیتتعداد نفرات
دلداراسکلت کار10 نفر
نوروزیتأسیسات15 نفر
ملکیایزوگام کار2 نفر
نوروزیبنا2 نفر
کارآمدنما2 نفر
مرادیآتشنشانی2 نفر
کارآمدنماکار (اهن کشی7 نفر
سیمان پوربرق کار3 نفر
ارجمندیگچ کار4 نفر
محرابیداربست کار10 نفر
شاهینخاکبردار10 نفر
تهرانینقشه بردار2 نفر
نریمانیجوشکار5 نفر
حاتمیکاشی کار2 نفر
یزدانیاسپیلت کار3 نفر
ناظر معماریناظر مکانیکناظر برق
مهندس رحیمیمهندس شادکاممهندس شادکام
ناظر نقشه برداریناظر سازهناظر طراحی
مهندس عبدیمهندس سیامکمهندس فصیحی
سرپرستان کارگاهنوع فعالیت
نوروزیسرپرست کارگاه
اکیپ تأسیساتنوع فعالیت
نوروزیپیمانکار تأسیسات
مرادیآتشنشانی
براتیآب و فاضلاب
سلیمان پوربرق
براتیگاز
اکیپ نماکارنوع فعالیت
کارآمدپیمانکار نما
حاتمیکاشی کار
نام افرادنوع فعالیت
نوروزیانباردار
رفیعیدفتر فنی
نوروزینگهبان و کارگر
دکتر ده بزرگیطراحی و معماری
حیدری فردمسئول ایمنی
نام افرادنوع فعالیت
تهرانیاکیپ نقشه بردار
شاهینگودبردار
محرابیاکیپ داربست فلزی
دلداراکیپ اسکلت
خلیلاکیپ دیوارچین
ارجمنداکیپ گچ کار
دخآسانسور
موسویاکیپ هوشمند سازی
نریمانیاکیپ جوشکار
زرین قاباکیپ در و پنجره
نوروزیبنا