پروژه مسکونی خلبانان

12900 متر مربع

9

56 واحد

2

وضعیت

مشخصات تکمیلی پروژه

  • حداقل متراژ واحد مسکونی: 150 مترمربع
  • حداکثر متراژ واحد مسکونی: 200 مترمربع
  • سقف: تیرچه کرمیت وفوم
  • اسکلت: بتنی
  • شروع: 1398
  • پایان: 1401
نام پیمانکارنوع فعالیتتعداد نفرات
زارعگارد حفاظتی5 نفر
ملکیایزوگام کار4 نفر
محرابیداربست10 نفر
هوشمندیدوربین مداربسته4 نفر
مرادیاسکلت کار30 نفر
ارجمندیگچ کار6 نفر
حاتمیبنا10 نفر
مجیبتأسیسات چاه زن5 نفر
رستمیرابیتس کار1 نفر
دبیریکنترل کیفیت2 نفر
نریمانیجوشکار6 نفر
ناظر معماریناظر مکانیکناظر مکانیک
مهندس هاشمیمهندس شیری پورمهندس قانع
ناظر نقشه برداریناظر برقناظر برق
مهندس رهنمامهندس شفاخواهمهندس حیدری
ناظر برقناظر سازهناظر سازه
مهندس گلدستمهندس کوشکیمهندس اسدپور
ناظر سازه
مهندس ابطحی
بتنگچ و خاک
شرکت بتن مرادیشرکت گچ و خاک کازرون
آهن آلاتبلوک
شرکت آهن آلات
شیر دل ابر کوه یزد
شرکت بلوک لیکا
آقای عباسی
تیرچههوشمندسازی
کارگاه تولید تیرچه
بهرامی
نوآوران فراهوشمند
دادمان
سرپرستان کارگاهنوع فعالیت
مهندس پرویزیسرپرست کارگاه
مهندس رمضانیسرپرست کارگاه
مهندس صمدیسرپرست کارگاه
اکیپ تأسیساتنوع فعالیت
براتیپیمانکار تأسیسات
براتیآتشنشانی
براتیآب و فاضلاب
قاسمیبرق
براتیگاز
اکیپ نماکارنوع فعالیت
آبادپیمانکار نما
رستمیرابیتس کار
آبادسنگ کار
نام افرادنوع فعالیت
عصفوریانباردار
رفیعیدفتر فنی
دکتر ده بزرگیطراحی و معماری
توکلیمسئول فنی
حیدریمسئول ایمنی
نام افرادنوع فعالیت
تهرانیاکیپ نقشه بردار
اشرفیاکیپ گودبردار
محرابیاکیپ داربست فلزی
مرادیاکیپ اسکلت
رحیمیاکیپ دیوارچین
ارجمنداکیپ گچ کار
دخآسانسور
ملکیاکیپ ایزوگام
زارعیاکیپ گارد حفاظتی
نامجواکیپ هوشمند سازی
نریمانیاکیپ جوشکار
نام پیمانکارنوع فعالیتتعداد نفرات
زارعگارد حفاظتی5 نفر
ملکیایزوگام کار4 نفر
محرابیداربست10 نفر
هوشمندیدوربین مداربسته4 نفر
مرادیاسکلت کار30 نفر
ارجمندیگچ کار6 نفر
حاتمیبنا10 نفر
مجیبتأسیسات چاه زن5 نفر
رستمیرابیتس کار1 نفر
دبیریکنترل کیفیت2 نفر
نریمانیجوشکار6 نفر
ناظر معماریناظر مکانیکناظر مکانیک
مهندس هاشمیمهندس شیری پورمهندس قانع
ناظر نقشه برداریناظر برقناظر برق
مهندس رهنمامهندس شفاخواهمهندس حیدری
ناظر برقناظر سازهناظر سازه
مهندس گلدستمهندس کوشکیمهندس اسدپور
ناظر سازه
مهندس ابطحی
بتنگچ و خاک
شرکت بتن مرادیشرکت گچ و خاک کازرون
آهن آلاتبلوک
شرکت آهن آلات
شیر دل ابر کوه یزد
شرکت بلوک لیکا
آقای عباسی
تیرچههوشمندسازی
کارگاه تولید تیرچه
بهرامی
نوآوران فراهوشمند
دادمان
سرپرستان کارگاهنوع فعالیت
مهندس پرویزیسرپرست کارگاه
مهندس رمضانیسرپرست کارگاه
مهندس صمدیسرپرست کارگاه
اکیپ تأسیساتنوع فعالیت
براتیپیمانکار تأسیسات
براتیآتشنشانی
براتیآب و فاضلاب
قاسمیبرق
براتیگاز
اکیپ نماکارنوع فعالیت
آبادپیمانکار نما
رستمیرابیتس کار
آبادسنگ کار
نام افرادنوع فعالیت
عصفوریانباردار
رفیعیدفتر فنی
دکتر ده بزرگیطراحی و معماری
توکلیمسئول فنی
حیدریمسئول ایمنی
نام افرادنوع فعالیت
تهرانیاکیپ نقشه بردار
اشرفیاکیپ گودبردار
محرابیاکیپ داربست فلزی
مرادیاکیپ اسکلت
رحیمیاکیپ دیوارچین
ارجمنداکیپ گچ کار
دخآسانسور
ملکیاکیپ ایزوگام
زارعیاکیپ گارد حفاظتی
نامجواکیپ هوشمند سازی
نریمانیاکیپ جوشکار