پروژه مسکونی بهشتی 26 (زحل)

تعداد واحد

2450 متر مربع

6

11 واحد

1

وضعیت

مشخصات تکمیلی پروژه

  • حداقل متراژ واحد مسکونی: 125 متر مربع
  • حداکثر متراژ واحد مسکونی: 150 متر مربع
  • سقف: تیرچه فوم
  • اسکلت: بتنی
  • شروع: 1399
  • پایان: 1400
نام پیمانکارنوع فعالیتتعداد نفرات
آقای نریمانیجوشکار3 نفر
آقای عبداله رحیمیبنا5 نفر
آقای قمبریتأسیسات برقی3 نفر
آقای احمد دبیریایزوگام5 نفر
آقای کوهپیکرسرامیک3 نفر
آقای رهبروال پست2 نفر
آقای رحیمیاسکلت3 نفر
آقای برانیتأسیسات مکانیکی7 نفر
مهندسین ندایینقشه بردار3 نفر
ناظر معماریناظر مکانیکناظر برق
مهندس صفریمهندس کتیبهمهندس مرادی
ناظر نقشه بردارطراحی مکانیکطراح برق
مهندس مبصرمهندس پورمند دشتکیمهندس حبیبی
طراح معماریناظر عمرانمحاسب عمران
مهندس شهسوارمهندس امیدوارمهندس احمدی
مشاور ژنو تکنیک عمران
شرکت مهندسین مشاور سیوان سازن جنوب آزما
سرپرستان کارگاهنوع فعالیت
غلامیسرپرست کارگاه
محمودیسرپرست کارگاه
اکیپ تأسیساتنوع فعالیت
براتیپیمانکار تأسیسات
براتیآتشنشانی
براتیآب و فاضلاب
قمبریبرق
براتیگاز
اکیپ نماکارنوع فعالیت
ذاخلیپیمانکار نما
فصیحیسنگ و سرامیک کار
نام افرادنوع فعالیت
نیک نیاانباردار
وفاییانباردار
قمبریانباردار
بهمن زادهدفتر فنی
دکتر ده بزرگیطراحی و معماری
صادق زارعمسئول فنی
نوروزیمسئول ایمنی
براتیتأسیسات مکانیکی
قمبریتأسیسات برقی
عدلومسئول متره و براورد
نادریکنترل کیفیت
بی تعبامور اداری
جم پناهامور اداری
بختیاریامور اداری
صفریطراح سازه
نام افرادنوع فعالیت
نداییاکیپ نقشه بردار
کشتکاراکیپ گودبرداری
صادقیاکیپ داربست فلری
قمبریتأسیسات برقی
رحیمیاکیپ اسکلت
استاد نسیماکیپ دیوارچین
احمد دبیریاکیپ ایزوگام
نریمانیاکیپ جوشکار
رحیمیبنا
رهبروال پست
نام پیمانکارنوع فعالیتتعداد نفرات
آقای نریمانیجوشکار3 نفر
آقای عبداله رحیمیبنا5 نفر
آقای قمبریتأسیسات برقی3 نفر
آقای احمد دبیریایزوگام5 نفر
آقای کوهپیکرسرامیک3 نفر
آقای رهبروال پست2 نفر
آقای رحیمیاسکلت3 نفر
آقای برانیتأسیسات مکانیکی7 نفر
مهندسین ندایینقشه بردار3 نفر
ناظر معماریناظر مکانیکناظر برق
مهندس صفریمهندس کتیبهمهندس مرادی
ناظر نقشه بردارطراحی مکانیکطراح برق
مهندس مبصرمهندس پورمند دشتکیمهندس حبیبی
طراح معماریناظر عمرانمحاسب عمران
مهندس شهسوارمهندس امیدوارمهندس احمدی
مشاور ژنو تکنیک عمران
شرکت مهندسین مشاور سیوان سازن جنوب آزما
سرپرستان کارگاهنوع فعالیت
غلامیسرپرست کارگاه
محمودیسرپرست کارگاه
اکیپ تأسیساتنوع فعالیت
براتیپیمانکار تأسیسات
براتیآتشنشانی
براتیآب و فاضلاب
قمبریبرق
براتیگاز
اکیپ نماکارنوع فعالیت
ذاخلیپیمانکار نما
فصیحیسنگ و سرامیک کار
نام افرادنوع فعالیت
نیک نیاانباردار
وفاییانباردار
قمبریانباردار
بهمن زادهدفتر فنی
دکتر ده بزرگیطراحی و معماری
صادق زارعمسئول فنی
نوروزیمسئول ایمنی
براتیتأسیسات مکانیکی
قمبریتأسیسات برقی
عدلومسئول متره و براورد
نادریکنترل کیفیت
بی تعبامور اداری
جم پناهامور اداری
بختیاریامور اداری
صفریطراح سازه
نام افرادنوع فعالیت
نداییاکیپ نقشه بردار
کشتکاراکیپ گودبرداری
صادقیاکیپ داربست فلری
قمبریتأسیسات برقی
رحیمیاکیپ اسکلت
استاد نسیماکیپ دیوارچین
احمد دبیریاکیپ ایزوگام
نریمانیاکیپ جوشکار
رحیمیبنا
رهبروال پست