پروژه تجاری-مسکونی باغ حوض

6700 متر مربع

8

43 واحد

2

وضعیت

مشخصات تکمیلی پروژه

  • حداقل متراژ واحد مسکونی: 74 مترمربع
  • حداکثر متراژ واحد مسکونی: 135 مترمربع
  • حداقل متراژ واحد تجاری: 16 مترمربع
  • حداکثر متراژ واحد تجاری: 60 مترمربع
  • سقف: تیرچه فوم
  • اسکلت: بتنی
  • شروع: 1397
  • پایان: 1399
نام پیمانکارنوع فعالیتتعداد نفرات
افراختهاسکلت کار10 نفر
براتیتاسیسات مکانیکی5 نفر
دبیریایزوگام کار3 نفر
جان آقابنا8 نفر
کرمیبنا8 نفر
اشرفیخاکبرداری8 نفر
کاظمیبرق کار5 نفر
سلطان پورگچ کار12 نفر
غزنویسرامیک و سنگ 15 نفر
تهرانینقشه بردار5 نفر
ناظر معماریناظر مکانیکناظر برق
مهندس شاپوریمهندس ارجمندمهندس ارجمند
ناظر نقشه برداریناظر سازهناظر سازه
مهندس بانی صفتمهندس جهانیانمهندس نوروزی
سرپرستان کارگاهنوع فعالیت
زارعسرپرست کارگاه
دبیریسرپرست کارگاه
اکیپ تأسیساتنوع فعالیت
براتیپیمانکار تأسیسات
براتیآتشنشانی
براتیآب و فاضلاب
کاظمیبرق
براتیگاز
اکیپ نماکارنوع فعالیت
غزنویسرامیک و سنگ
کرمیسنگ کار
کرمینما کار
نام افرادنوع فعالیت
نوروزیانباردار
رفیعیدفتر فنی
ارمیطراحی و معماری
جم پناهمسئول فنی
حیدریمسئول ایمنی
نام افرادنوع فعالیت
تهرانیاکیپ نقشه بردار
اشرفیاکیپ گودبردار
محرابیاکیپ داربست فلزی
افراختهاکیپ اسکلت
جان آقااکیپ دیوارچین
سلطان پوراکیپ گچ کار
دخآسانسور
دبیریاکیپ ایزوگام
نریمانیاکیپ جوشکار
اسکندرزادهاکیپ در و پنجره
دبیریاکیپ کناف کار
نام پیمانکارنوع فعالیتتعداد نفرات
افراختهاسکلت کار10 نفر
براتیتاسیسات مکانیکی5 نفر
دبیریایزوگام کار3 نفر
جان آقابنا8 نفر
کرمیبنا8 نفر
اشرفیخاکبرداری8 نفر
کاظمیبرق کار5 نفر
سلطان پورگچ کار12 نفر
غزنویسرامیک و سنگ 15 نفر
تهرانینقشه بردار5 نفر
ناظر معماریناظر مکانیکناظر برق
مهندس شاپوریمهندس ارجمندمهندس ارجمند
ناظر نقشه برداریناظر سازهناظر سازه
مهندس بانی صفتمهندس جهانیانمهندس نوروزی
سرپرستان کارگاهنوع فعالیت
زارعسرپرست کارگاه
دبیریسرپرست کارگاه
اکیپ تأسیساتنوع فعالیت
براتیپیمانکار تأسیسات
براتیآتشنشانی
براتیآب و فاضلاب
کاظمیبرق
براتیگاز
اکیپ نماکارنوع فعالیت
غزنویسرامیک و سنگ
کرمیسنگ کار
کرمینما کار
نام افرادنوع فعالیت
نوروزیانباردار
رفیعیدفتر فنی
ارمیطراحی و معماری
جم پناهمسئول فنی
حیدریمسئول ایمنی
نام افرادنوع فعالیت
تهرانیاکیپ نقشه بردار
اشرفیاکیپ گودبردار
محرابیاکیپ داربست فلزی
افراختهاکیپ اسکلت
جان آقااکیپ دیوارچین
سلطان پوراکیپ گچ کار
دخآسانسور
دبیریاکیپ ایزوگام
نریمانیاکیپ جوشکار
اسکندرزادهاکیپ در و پنجره
دبیریاکیپ کناف کار