پروژه مسکونی بهشتی 27 (اورانوس)

2535 متر مربع

5

14 واحد

1

وضعیت

مشخصات تکمیلی پروژه

  • حداقل متراژ واحد مسکونی: 96 متر مربع
  • حداکثر متراژ واحد مسکونی: 138 متر مربع
  • حداقل متراژ واحد تجاری: 40 متر مربع
  • حداکثر متراژ واحد مسکونی: 60 متر مربع
  • سقف: تیرچه فوم
  • اسکلت: بتنی
  • شروع: 1399
  • پایان: 1400
نام پیمانکارنوع فعالیتتعداد نفرات
آقای محمدیاسکلت کار5 نفر
آقای رسوایبنا5 نفر
آقای رهبرجوشکار وال پست3 نفر
آقای سلطانیگچ کار5 نفر
آقای خسروانیتأسیسات6 نفر
آقای گشتاسبیاسپیلت کار3 نفر
محاسب عمرانناظر معماریطراح معماری
مهندس دهقانیانمهندس زارعمهندس صراطی
ناظر نقشه بردارطراحی مکانیکطراح برق
مهندس مرضیه نجیبیمهندس عبادیمهندس نوروزی
ناظر برقناظر عمرانمحاسب عمران
مهندس مرادیمهندس کشاورزمهندس امیدوار
آزمایشگاه بتن
شرکت مهندسین مشاور پرهون سازه ایل آزما
سرپرستان کارگاهنوع فعالیت
مهندس نبی الهیسرپرست کارگاه
اکیپ تأسیساتنوع فعالیت
اله یاریپیمانکار تأسیسات
اله یاریآتشنشانی
اله یاریآب و فاضلاب
قاسمیبرق
اله یاریگاز
اکیپ نماکارنوع فعالیت
پیمانکار نما
عزیزسرامیک کار
نام افرادنوع فعالیت
نیک نیاانباردار
وفاییانباردار
قمبریانباردار
بهمن زادهدفتر فنی
زارعمسئول فنی
نوروزیمسئول ایمنی
اله یاریتأسیسات مکانیکی
قاسمیتأسیسات برقی
عدلومسئول متره و براورد
نادریکنترل کیفیت
بی تعبامور اداری
جم پناهامور اداری
بختیاریامور اداری
صفریطراح سازه
نام افرادنوع فعالیت
عدلواکیپ نقشه بردار
کشتکاراکیپ گودبرداری
محرابیاکیپ داربست فلری
محمدیاکیپ اسکلت
رسولیاکیپ دیوارچین
سلطانیاکیپ گچ کار
گشتاسبیاسپیلت کار
رسولیبنا
رهبروال پست
نام پیمانکارنوع فعالیتتعداد نفرات
آقای محمدیاسکلت کار5 نفر
آقای رسوایبنا5 نفر
آقای رهبرجوشکار وال پست3 نفر
آقای سلطانیگچ کار5 نفر
آقای خسروانیتأسیسات6 نفر
آقای گشتاسبیاسپیلت کار3 نفر
محاسب عمرانناظر معماریطراح معماری
مهندس دهقانیانمهندس زارعمهندس صراطی
ناظر نقشه بردارطراحی مکانیکطراح برق
مهندس مرضیه نجیبیمهندس عبادیمهندس نوروزی
ناظر برقناظر عمرانمحاسب عمران
مهندس مرادیمهندس کشاورزمهندس امیدوار
آزمایشگاه بتن
شرکت مهندسین مشاور پرهون سازه ایل آزما
سرپرستان کارگاهنوع فعالیت
مهندس نبی الهیسرپرست کارگاه
اکیپ تأسیساتنوع فعالیت
اله یاریپیمانکار تأسیسات
اله یاریآتشنشانی
اله یاریآب و فاضلاب
قاسمیبرق
اله یاریگاز
اکیپ نماکارنوع فعالیت
پیمانکار نما
عزیزسرامیک کار
نام افرادنوع فعالیت
نیک نیاانباردار
وفاییانباردار
قمبریانباردار
بهمن زادهدفتر فنی
زارعمسئول فنی
نوروزیمسئول ایمنی
اله یاریتأسیسات مکانیکی
قاسمیتأسیسات برقی
عدلومسئول متره و براورد
نادریکنترل کیفیت
بی تعبامور اداری
جم پناهامور اداری
بختیاریامور اداری
صفریطراح سازه
نام افرادنوع فعالیت
عدلواکیپ نقشه بردار
کشتکاراکیپ گودبرداری
محرابیاکیپ داربست فلری
محمدیاکیپ اسکلت
رسولیاکیپ دیوارچین
سلطانیاکیپ گچ کار
گشتاسبیاسپیلت کار
رسولیبنا
رهبروال پست