پروژه برج وی

11800 متر مربع

13

63 واحد

تعداد بلوک

1

وضعیت

مشخصات تکمیلی پروژه

  • حداقل متراژ واحد اداری: 100 مترمربع
  • حداکثر متراژ واحد اداری: 200 مترمربع
  • سقف: وافل
  • اسکلت: بتنی
  • شروع: 1397
  • پایان: 1400
نام پیمانکارنوع فعالیتتعداد نفرات
اشرفیخاک برداری30 نفر
تهرانینقشه برداری5 نفر
خرماییاسکلت کار10 نفر
براتیتأسیسات20 نفر
ملکیایزوگام کار4 نفر
غریبیبنا3 نفر
حاتمینما10 نفر
براتیاکیپ آتشنشانی3 نفر
خشنودیاکیپ نما8 نفر
کاظمیبرق کار3 نفر
دانشمنددرب و پنجره7 نفر
ارجمندیگچ کار3 نفر
رستمیرابیتس کار1 نفر
دخآسانسور5 نفر
محرابیداربست کار10 نفر
زارعگارد حفاظتی6 نفر
نریمانیجوشکار6 نفر
غلامیتأسیسات گاز5 نفر
خوشنودینماکار15 نفر
ناظر معماریناظر مکانیکناظر برق
مهندس احمدیمهندس عبادیمهندس نوروزی
ناظر نقشه برداریناظر سازهناظر سازه
مهندس رهنمامهندس رحیمیمهندس طهماسبی
اجرای نما (مهندس مرادی)هوشمندسازی
شرکت نمای برترنوآوران فراهوشمند دادمان
نصب گارد حفاظتی
شرکت ایمن آسا
صدور استاندارد تاور
شرکت تخصصی بازرسی پارس
سرپرستان کارگاهنوع فعالیت
اشرفیسرپرست کارگاه
تهرانیسرپرست اجرایی
خرماییسرپرست کارگاه
اکیپ تأسیساتنوع فعالیت
براتیپیمانکار تأسیسات
براتیآتشنشانی
براتیآب و فاضلاب
کاظمیبرق
براتیگاز
اکیپ نماکارنوع فعالیت
خوشنودیپیمانکار نما
رستمیرابیتس کار
حاتمیسنگ کار
نام افرادنوع فعالیت
صولتیانباردار
صفرزادهانباردار
مهندس رفیعیدفتر فنی
5 نفرنگهبان و کارگر
دکتر ده بزرگیطراحی و معماری
جم پناهمسئول فنی
حیدری فردمسئول ایمنی
نام افرادنوع فعالیت
تهرانیاکیپ نقشه بردار
اشرفیاکیپ گودبردار
محرابیاکیپ داربست فلزی
خرمایاکیپ اسکلت
غریبیاکیپ دیوارچین
ارجمنداکیپ گچ کار
دخآسانسور
ملکیاکیپ ایزوگام
زارعاکیپ گارد حفاظتی
نامجواکیپ هوشمند سازی
نریمانیاکیپ جوشکار
دانشمنداکیپ در و پنجره
دیانیاکیپ جا زنی تخصصی
دستگاه کرگیری
نام پیمانکارنوع فعالیتتعداد نفرات
اشرفیخاک برداری30 نفر
تهرانینقشه برداری5 نفر
خرماییاسکلت کار10 نفر
براتیتأسیسات20 نفر
ملکیایزوگام کار4 نفر
غریبیبنا3 نفر
حاتمینما10 نفر
براتیاکیپ آتشنشانی3 نفر
خشنودیاکیپ نما8 نفر
کاظمیبرق کار3 نفر
دانشمنددرب و پنجره7 نفر
ارجمندیگچ کار3 نفر
رستمیرابیتس کار1 نفر
دخآسانسور5 نفر
محرابیداربست کار10 نفر
زارعگارد حفاظتی6 نفر
نریمانیجوشکار6 نفر
غلامیتأسیسات گاز5 نفر
خوشنودینماکار15 نفر
ناظر معماریناظر مکانیکناظر برق
مهندس احمدیمهندس عبادیمهندس نوروزی
ناظر نقشه برداریناظر سازهناظر سازه
مهندس رهنمامهندس رحیمیمهندس طهماسبی
اجرای نما (مهندس مرادی)هوشمندسازی
شرکت نمای برترنوآوران فراهوشمند دادمان
نصب گارد حفاظتی
شرکت ایمن آسا
صدور استاندارد تاور
شرکت تخصصی بازرسی پارس
سرپرستان کارگاهنوع فعالیت
اشرفیسرپرست کارگاه
تهرانیسرپرست اجرایی
خرماییسرپرست کارگاه
اکیپ تأسیساتنوع فعالیت
براتیپیمانکار تأسیسات
براتیآتشنشانی
براتیآب و فاضلاب
کاظمیبرق
براتیگاز
اکیپ نماکارنوع فعالیت
خوشنودیپیمانکار نما
رستمیرابیتس کار
حاتمیسنگ کار
نام افرادنوع فعالیت
صولتیانباردار
صفرزادهانباردار
مهندس رفیعیدفتر فنی
5 نفرنگهبان و کارگر
دکتر ده بزرگیطراحی و معماری
جم پناهمسئول فنی
حیدری فردمسئول ایمنی
نام افرادنوع فعالیت
تهرانیاکیپ نقشه بردار
اشرفیاکیپ گودبردار
محرابیاکیپ داربست فلزی
خرمایاکیپ اسکلت
غریبیاکیپ دیوارچین
ارجمنداکیپ گچ کار
دخآسانسور
ملکیاکیپ ایزوگام
زارعاکیپ گارد حفاظتی
نامجواکیپ هوشمند سازی
نریمانیاکیپ جوشکار
دانشمنداکیپ در و پنجره
دیانیاکیپ جا زنی تخصصی
دستگاه کرگیری